Įmonės privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Jūsų duomenų valdytojas

Toliau pateikiama informacija apie tai, kaip mes, UAB „IMMO LUXURY“, įmonės kodas 302845359, juridinis adresas: Vilnius, Gedimino pr. 35, LT-01109), kuri atstovauja įmonei „Baltic Sotheby’s International Realty“ sudarytos franšizės sutarties pagrindu (toliau – Atstovas), tvarkome fizinių asmenų duomenis.

Atstovo biurai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje yra bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai. Atstovo biurų kontaktiniai duomenys yra pateikti tinklalapyje https://lt.balticsothebysrealty.com/kontaktai/.

Asmens duomenys, kuriuos renka ir naudoja „Baltic Sotheby’s International Realty“

Galite užsiprenumeruoti el. pašto pranešimus „Baltic Sotheby’s International Realty“ tinklalapio balticsothebysrealty.com. apačioje suvesdami savo kontaktinius duomenis (el. paštą) lange.

Jei užsiprenumeruosite paskutines „Baltic Sotheby’s International Realty“ naujienas tinklalapyje, Atstovas paprašys Jūsų pateikti papildomą informaciją, t. y. pageidaujamą kalbą, informacijos, kurią pageidaujate gauti, rūšį, ir susijusias šalis; taip pat Atstovas renka Jūsų įmonės kontaktinius duomenis, kai pateikiate vizitinę kortelę susitikimų arba renginių metu arba kai pateikiate kontaktinius duomenis registruodamiesi į „Baltic Sotheby’s International Realty“ renginius.

„Baltic Sotheby’s International Realty“ siunčia reklaminę informaciją tik el. paštu ir bando apriboti gavėjų skaičių siunčiant informaciją tik tiems asmenims, kuriuos pranešimas gali dominti.

Atstovui išsiuntus pranešimą, Atstovas gali rinkti statistiką, susijusią su tuo, ką darote su pranešimu, t. y. ar atidarote pranešimą, spustelite nuorodas, kokiu įrenginiu naudojatės ir kokios yra jo techninės charakteristikos. Atstovas tai daro remdamasis informacija apie Jūsų apsilankymą „Baltic Sotheby’s International Realty“ tinklalapyje arba naudodamasis slapukais (jei Jūs sutinkate).

Jums užsiprenumeravus „Baltic Sotheby’s International Realty“ naujienas tinklalapyje, Atstovas naudoja Jūsų duomenis sutikimo pagrindu.

Kitais atvejais, kai savo noru pateikiate Atstovui įmonės kontaktinius duomenis, Atstovas gali siųsti Jums reklaminius pranešimus tam, kad „Baltic Sotheby’s International Realty“ galėtų įgyvendinti savo teisėtus interesus palaikyti verslo santykius su Jumis arba įmonėmis, kurioms Jūs atstovaujate. Tam, kad pagerintų ryšių palaikymo būdus, Atstovas stebi pranešimų efektyvumo statistiką.

Norėdami daugiau sužinoti apie saugomus slapukus arba automatiškai renkamą informaciją Jums lankantis „Baltic Sotheby’s International Realty“ tinklalapyje, žr. Atstovo tinklalapio privatumo politiką.

Informacija mūsų klientams, t. y. fiziniams asmenims, kurie iš mūsų gauna paslaugas

Atstovas tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtų su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl atstovavimo paslaugų. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (b) ir (f) punktai. Atstovo teisėtas interesas yra tinkamai vykdyti tokia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tvarkant šiuos duomenis Atstovas veikia kaip duomenų valdytojas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint sudaryti ir vykdyti sutartį. Jei nepateiksite asmens duomenų, Atstovui gali būti sudėtinga sudaryti ir vykdyti sutartį.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Atstovo darbuotojams, tarpininkams ir paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, teisinių, apskaitos arba IT paslaugų teikėjams.

Norėdami pateikti prašymą susipažinti su duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą arba kreiptis dėl kitų duomenų tvarkymo klausimų, susisiekite su mumis parašydami mums mūsų juridiniu adresu. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol bus sudaryta atstovavimo sutartis ir teisės aktuose nustatytu senaties termino laikotarpiu. Teismo proceso atveju, duomenys bus saugomi iki tokio teismo proceso pabaigos. Jei asmens duomenys turi būti saugomi pagal teisės aktus, Atstovas laikosi teisės aktų reikalavimų.

Galite susipažinti su savo duomenimis

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti:

Atstovo darbuotojams ir teisininkams, dirbantiems Atstovo biuruose Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kurie su Jumis palaiko ryšius ir kurie atsako už rinkodarą.

Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas Atstovui, įskaitant rinkodaros įmones, informacinių technologijų paslaugų teikėjus, audito įmones ir kitus asmenis tiek, kiek būtina norint valdyti rinkodaros informaciją.

Kiek laiko „Baltic Sotheby’s International Realty“ saugo duomenis?

Jūsų kontaktiniai duomenys ir informacija apie Jūsų įmonę ar profesiją bus saugomi ir tvarkomi rinkodaros tikslais tiek laiko, kiek Jūs ar Jūsų atstovaujama organizacija naudosis Atstovo kaip nekilnojamojo turto paslaugų teikėjo paslaugomis. Tačiau Atstovas visomis įmanomomis priemonėmis siekia užtikrinti, kad pasenę asmens duomenys būtų atnaujinti, o nebereikalingi duomenys būtų ištrinti.

Asmens duomenys, naudojami paskutinėms naujienoms siųsti, yra saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol neatšauksite savo sutikimo (priklausomai nuo situacijos) arba neatšauksite „Baltic Sotheby’s International Realty“ naujienų prenumeratos, tačiau ne ilgiau negu 2 metus nuo su Atstovo paskutinėmis naujienomis susijusios veiklos.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Susisiekdami su „Baltic Sotheby’s International Realty“ el. paštu info.lithuania@balsir.com galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.

Kai kuriais atvejais, turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Galite pasinaudoti savo teisėmis pagal taikytinus ES ir nacionalinius teisės aktus.

Jei Jums pateikus prašymą, asmens duomenys yra ištrinami, Atstovas saugos informacijos, kuri yra reikalinga norint apsaugoti Atstovo arba trečiosios šalies teisinius interesus, įvykdyti nacionalinių institucijų nurodymus ir norminių teisės aktų reikalavimus, išspręsti ginčus ar įvykdyti sutartis, kurias sudarote su Atstovu, kopiją.

Informacija mūsų klientams, t. y. juridiniams asmenims, kurie iš mūsų gauna paslaugas

Norėdami gauti mūsų paslaugas, turite pateikti informaciją apie save ir (arba) savo atstovą ir kontaktinius asmenis. Informuokite pirmiau nurodytus asmenis apie savo asmens duomenų tvarkymo faktą ir galimybę rasti informaciją, kaip toks asmens duomenų tvarkymas vyksta.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas. Atstovo teisėtas interesas yra tinkamai vykdyti tokia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tvarkant šiuos duomenis Atstovas veikia kaip duomenų valdytojas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint sudaryti ir vykdyti sutartį. Jei nepateiksite asmens duomenų, Atstovui gali būti sudėtinga sudaryti ir vykdyti sutartį.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Atstovo darbuotojams, tarpininkams ir paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, teisinių, apskaitos arba IT paslaugų teikėjas.

Norėdami pateikti prašymą susipažinti su duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą arba kreiptis dėl kitų duomenų tvarkymo klausimų, susisiekite su mumis parašydami mums mūsų juridiniu adresu. Galite pateikti skundą ES institucijai, veikiančiai Jūsų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Institucijų kontaktinius duomenis galite rasti tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Informacija suinteresuotiems asmenims, kurie susisiekia norėdami apžiūrėti nekilnojamąjį turtą

Atstovas tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  1. Atsakyti į Jūsų klausimus arba prašymus, pavyzdžiui, organizuoti nekilnojamojo turto apžiūrą;
  2. Sutarties su nekilnojamojo turto savininku vykdymo tikslais, įrodyti nekilnojamojo turto apžiūros faktą;
  3. Esant Jūsų sutikimui, išsiųsti Jums informaciją apie panašų nekilnojamąjį turtą el. pašto adresu arba susisiekti telefonu norint pasiūlyti tokio nekilnojamojo turto apžiūrą.

Jūsų asmens duomenys sutarties sudarymo tikslais bus tvarkomi Jūsų teisėtų interesų pagrindu, o mūsų teisėtas interesas yra įrodyti turto savininkui, kad vykdome savo įsipareigojimus pagal atstovavimo sutartį. Jei nepateiksite šios informacijos, negalėsime įrodyti, kad apžiūra buvo atlikta.

Pateiktus informaciją, susijusią su klausimu arba prašymu bei panašiu nekilnojamuoju turtu, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu, savo sutikimą ir asmens duomenis pateiksite savo noru. Jų nepateikus, nesusisieksime su Jumis jokiais tikslais, įskaitant informavimo apie panašų nekilnojamąjį turtą tikslą.

Bet kada galite atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturės poveikio asmens duomenų tvarkymo iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus sudaryta atstovavimo sutartis. Jums pateikus pirmiau nurodytą sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo. Jums atšaukus savo sutikimą, nebesusisieksime su Jumis tam, kad informuotumėme apie panašų nekilnojamąjį turtą.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Atstovo nekilnojamojo turto agentams ir kitiems asmenims, kurie teikia paslaugas Atstovui, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, buhalteriams, rinkodaros paslaugų agentūroms.

Atstovas yra duomenų valdytojas ir atsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei pageidaujate susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti juos arba apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu arba jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis parašydami mūsų juridiniu adresu. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų, galite pateikti skundą ES institucijai pagal Jūsų nuolatinę gyvenamąją vietą. Institucijų kontaktinius duomenis galima rasti čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Rinkodaros politika

Klientams ir visiems suinteresuotiems asmenims, pageidaujantiems gauti „Baltic Sotheby’s International Realty“ pranešimus el. paštu, Atstovas siunčia svarbias ir aktualias naujienas, teisinę informaciją, pakvietimus į renginius ir kitą informaciją. Šio proceso metu Atstovas laikosi Privatumo politikos, kuri yra parengta Jūsų privatumo interesų apsaugos tikslais.

Šioje Politikoje yra aprašyti Jūsų duomenys, kuriuos Atstovas renka rinkodaros pranešimų tikslais, kaip Atstovas juos naudoja ir kam įmonė atskleis duomenis. Taip pat sužinosite svarbią informaciją apie savo galimybes, susijusias su Jūsų duomenimis ir kitomis Jūsų teisėmis.

 

Perskaitykite šią Politiką ir jei turite kokių nors klausimų ar pastabų, susisiekite su „Baltic Sotheby’s International Realty“.